കോപ്പ ഡെൽ റെയിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടു കോർണല്ല താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ്, ബാഴ്‌സലോണക്ക് ആശങ്ക